Huong, T. T., Huong Ban Mai Education Company Limited, Da Nang, Vietnam