Okunuga, S. A., Department of Mathematics, University of Lagos, Akoka-Lagos, Nigeria