Jerbi, H., Hail University, Hail City, Saudi Arabia