Touti, E., Department of Electrical Engineering, Tunis University, Montfleury, Tunisia