Al Halees, A., Islamic University of Gaza, Gaza, Palestine