(1)
Okolnishnikov, V.; Rudometov, S.; Zhuravlev, S. Simulating the Various Subsystems of a Coal Mine. Eng. Technol. Appl. Sci. Res. 2016, 6, 993-999.